Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Nabór na stanowisko specjalisty - zakończony

Wyświetl stronę główną » Nabór pracowników » Nabór na stanowisko specjalisty - zakończony

Dyrektor OPS w Łazach ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla dziecka z rozpoznaniem dziecięcego porażenia mózgowego.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.).

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Łazy.

Charakter umowy: umowa zlecenie
Okres obowiązywania umowy: od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r.
Ogólny zakres wykonywania czynności:

 1. Fizjoterapeuta,

 2. Terapeuta Integracji Sensomotorycznej
  Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby wskazanej do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze:
  10 godzin tygodniowo fizjoterapii oraz 5 godzin tygodniowo terapii zajęciowej.

Niezbędne wymagania:

 1. Zgodnie z § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (DZ.U. Nr 189 poz. 1598 z 2005 z poźn. zm.) specjalistyczne usługi powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi

 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1) szpitalu psychiatrycznym;
  2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3) placówce terapii lub placówce oświatowej , do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym;
  5) zakładzie rehabilitacji;
  6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w ust 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV.

 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie (staż).

 3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

 4. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.

 5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OPS z siedzibą w Łazach ul. Pocztowa 14 w celu związanym z naborem z dnia 23 grudnia 2020 r.
  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

 7. Ofertę cenową – załącznik Nr 1.

Informacje dodatkowe:

 1. Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy mogą uczestniczyć w naborze na cały zakres wykonywanych czynności bądź też poszczególne elementy.

 2. Komplet dokumentów należy składać osobiście lub korespondencyjnie (decyduje data wpływu) do dnia 4 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach, ul. Pocztowa 14 z dopiskiem "Specjalistyczne usługi opiekuńcze".


------------------------------------------------------------------------------------

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach z siedzibą przy ul. Pocztowej 14

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia procesu naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. do czasu zakończenia procesu naboru, realizacji umowy lub do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu naboru oraz zawarcia i realizacji umowy.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-01-14

Edycja artykułu - Katarzyna Sinkowska

2021-01-14

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Sinkowska

2020-12-23

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Sinkowska

2020-12-23

Dodanie artykułu - Katarzyna Sinkowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łazach
ul. Pocztowa 14
42-450 Łazy
woj. śląskie

tel. (32) 67 29 571
  tel. (32) 67 29 176
pomoc@opslazy.pl
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.