Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.opslazy.pl

Adres artykułu: www.bip.opslazy.pl/artykuly/82

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach, informuje że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO


Administratorem Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach, ul. Pocztowa 14 jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Inspektor Ochrony Danych - IOD, tel. 32-6729571 wew. 20, e-mail: iod@opslazy.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu realizacji interesu publicznego (art. 6 ust. 1 pkt a) do e) RODO) zgodnie z dokumentacją składaną przez Świadczeniobiorcę.

Zbierane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcom kategorii danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych i tylko na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych - do momentu ustania przydatności,  zgodnie ze stosownymi przepisami wynikającymi ze stosowanych Ustaw.

Zbierane dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.
Ośrodek Pomocy Społecznej nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani też profilowania przetwarzanych danych osobowych.

Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do:
  - dostępu do danych osobowych, w tym do ich sprostowania/ uzupełnienia lub wydania kopii;
  - ograniczenia przetwarzania danych;
  - przenoszenia danych;
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego:
z wyjątkami zastrzeżonymi obowiązującymi przepisami prawa.
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia pomocy / przyznania świadczeń.