Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.opslazy.pl

Adres artykułu: www.bip.opslazy.pl/artykuly/121

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Podtytuł: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.