Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.opslazy.pl

Adres artykułu: www.bip.opslazy.pl/artykuly/110

Plan działania

Podtytuł: na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021

Na podstawie art.14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696 , z późn .zm) przyjmuje się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021.

 

Dnia 20 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która wraz z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych stanowi znaczący krok w realizacji Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała 06 września 2012 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Łazach , dostrzega konieczność zapewnienia stosownej opieki oraz podjęcia szczególnych działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi z innymi, korzystać z życia publicznego.

Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami został opracowany niniejszy Plan działania, który ma na celu zdiagnozowanie obszarów, które w sposób niewystarczający wspierają ww osoby. Konsekwencją powyższych działań jest zakreślenie odpowiednich działań korygujących.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi

potrzebami na lata 2020 - 2021

L.p.

Zakres działalności

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Czas realizacji

1.

Powołanie koordynatora ds dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 

 

 

 

Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds dostępności

Dyrektor OPS Łazy

 

 

 

 

 

 

Administrator Systemów informatycznych

 

 

Aneks do zakresu czynności powołanego koordynatora.

 

 

 

 

 

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej OPS i (BIP).

Zgłoszenie danych koordynatora poprzez dedykowany adres e- mail

wrzesień 2020 oraz realizacja powierzonego zadania w całym okresie działania

 

 

 

 

wrzesień 2020

2.

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021

 

Koordynator

Opracowanie Planu działania , przekazanie do zatwierdzenia przez dyrektora OPS

 

wrzesień 2020

3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie :

 

1) architektonicznym

 

2) cyfrowym

 

3) informacyjno - komunikacyjnym

Koordynator

 

 

Administrator Systemu Informatycznego

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP OPS Łazy informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z zapisów art.6 ustawy, np. dostosowanie strony internetowej OPS Łazy do standardu WCAG 2.1

 

 

 

 

realizacja w całym okresie działania

4.

Analiza stanu obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy

 

Koordynator

Przegląd stanu dostosowania obiektów względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym , cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym

 

październik 2020

5.

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania pomieszczeń /którego administratorem jest Spółka PROMAX/ będących w użytkowaniu przez OPS w Łazach do minimalnych wymagań dotyczących dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Koordynator

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym , cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym wynikające z zapisów art.6 ustawy

 

 

listopad 2020

6.

Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne

 

Koordynator

 

 

Administrator Systemu Informatycznego

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Łazy informacji wynikającej z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego

 

 

listopad 2020

7.

Monitorowanie działalności pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach , o której mowa w art.14 ust.1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udostępnienie adresów stron internetowych do instytucji realizujących pośrednio zadania wynikające z ustawy

Dyrektor OPS

 

Koordynator

 

Administrator Systemu Informatycznego

 

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji o dostępności w zakresie informacyjno – komunikacyjnym oraz prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie Ośrodka z udziałem specjalistów.

Realizacja w miarę potrzeb i w całym okresie działania

8.

 

 

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

 

 

Koordynator

Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag, odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad

 

 

styczeń 2021

9.

 

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami , zgodnie z art. 11 ustawy

 

Koordynator

 

Administrator Systemu

Informatycznego

Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia przez dyrektora OPS,podanie treści Raportu

 

marzec 2021