Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zapytanie ofertowe - oferta cenowa - zakończone

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Zapytanie ofertowe - oferta cenowa - zakończone

Podtytuł: Usługi fizjoterapii - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu u osoby upośledzonej w stopniu lekkim na pograniczu umiarkowanego.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Pocztowa 14

42 – 450 Łazy

 

Zapytanie ofertowe – oferta cenowa

/ niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP/

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia na:

1. Usługi fizjoterapii

2. Warunki zamówienia:

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby wskazanej do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu u osoby upośledzonej w stopniu lekkim na pograniczu umiarkowanego, w wymiarze:

20 godzin miesięcznie

Niezbędne wymagania:

 • Umiejętność prowadzenia terapii neurorozwojowej metodą NDT – Bobath potwierdzona certyfikatem.

 • Zgodnie z § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (DZ.U. z 2005 Nr 189 poz. 1598 z poźn. zm.) specjalistyczne usługi powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi

 • Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1) szpitalu psychiatrycznym;
  2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym;
  5) zakładzie rehabilitacji;
  6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w wymienionych jednostkach i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

 

3. Termin wykonywania usługi: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2022 roku.

4. Kryteria oceny oferty – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 - cena za 1 godzinę usługi

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OPS z siedzibą w Łazach ul. Pocztowa 14 w celu związanym z zapytaniem ofertowym z dnia 19.07.2022r.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

Ofertę cenową – załącznik Nr 1

 

6. Termin złożenia ofert

Oferty można składać do dnia 29.07.2022r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach ul. Pocztowa 14, 42 – 450 Łazy w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Usługi fizjoterapii”

 

7. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i Nazwisko : Agnieszka Mucha

Tel. 32 67 29 571, tel. kom. 691 474 419

E-mail: pomoc@opslazy.pl

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-09-07

Edycja artykułu - Katarzyna Zawadzka

2022-09-07

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Zawadzka

2022-07-19

Edycja artykułu - Katarzyna Zawadzka

2022-07-19

Edycja artykułu - Katarzyna Zawadzka

2022-07-19

Edycja artykułu - Katarzyna Zawadzka

2022-07-19

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Zawadzka

2022-07-19

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Zawadzka

2022-07-19

Dodanie artykułu - Katarzyna Zawadzka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łazach
ul. Pocztowa 14
42-450 Łazy
woj. śląskie

tel. (32) 67 29 571
  tel. (32) 67 29 176
pomoc@opslazy.pl
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.