Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Nabór na stanowisko Asystent rodziny - zakończony

Wyświetl stronę główną » Nabór pracowników » Nabór na stanowisko Asystent rodziny - zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

ogłasza nabór na stanowisko

 

ASYSTENT RODZINY

 

1. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach

ul. Pocztowa 14

42 – 450 Łazy

2. Nazwa stanowiska: Asystent rodziny

3. Forma zatrudnienia: 1 etat – umowa na zastępstwo

4. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która

a) posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

 •  wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

c) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) posiada obywatelstwo polskie;

f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 

5. Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej,

 2. wysoka kultura osobista,

 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych – dodatkowym atutem będzie znajomość programu Sygnity Pomost Std.,

 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,

 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

 6. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

 9. nieposzlakowana opinia,

 10. umiejętność pracy w grupie,

 11. Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

 

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

 15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

7. W miesiącu poprzedzającym nabór, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w ośrodku, wynosiło mniej niż 6%.

 

8. Wymagane dokumenty:

 

 1. życiorys zawodowy (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. oświadczenie, że kandydat nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym,

 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 10. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 11. oświadczenie o niekaralności,

 12. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na danym stanowisku,

 13. oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej. W szczególności zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: pomoc@opslazy.pl mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

 14. zgoda o treści: „Na podstawie art. 16 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach ul. Pocztowa 14, 42 -450 Łazy w celu wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystent rodziny”, w terminie do 10.02.2021r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-02-12

Edycja artykułu - Katarzyna Sinkowska

2021-02-12

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Sinkowska

2021-01-29

Edycja artykułu - Katarzyna Sinkowska

2021-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Sinkowska

2021-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Sinkowska

2021-01-29

Dodanie artykułu - Katarzyna Sinkowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łazach
ul. Pocztowa 14
42-450 Łazy
woj. śląskie

tel. (32) 67 29 571
  tel. (32) 67 29 176
pomoc@opslazy.pl
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.