Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zapytanie ofertowe - zakończone

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Zapytanie ofertowe - zakończone

Podtytuł: Świadczenie usług schronienia

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Pocztowa 14

42 – 450 Łazy

 

Zapytanie ofertowe

/ niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP/

 

Gmina Łazy działająca za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia na:

 

1. Świadczenie usług schronienia dla 8 osób bezdomnych (6 mężczyzn i 2 kobiet) w postaci schroniska dla bezdomnych, spełniających następujące warunki:

  1. status bezdomnego;

  2. ostatnie miejsce zameldowania w gminie Łazy;

  3. konieczność zapewnienia pomocy w formie schronienia.

2. Warunki zamówienia:

2.1. Każdorazowe umieszczenie danej osoby odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach. Decyzje zawierać będą: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

 

2.2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia usług oraz standardu obiektu określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

 

2.3 Liczba osób wymagających schronienia:

Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łazy, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

2.4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudzień, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.

 

2.5. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do OPS, przy czym:

  1. podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia ;

  2. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

 

2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 

3. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2021 roku.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

4.1. Wymagania niezbędne: w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

4.2. Wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896). Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia .

 

4.3. Stawkę dziennego pobytu dla 1 osoby należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania stawki brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

 

4.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych

 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument określający podstawę prawną działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r.

- w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

- dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,

- inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :

- upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,

- zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Łazach,

- upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie,

- odpis statutu.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i Nazwisko : Bożena Strzelecka – Kłopot

Tel. 32 67 29 571

E-mail: ops@lazy.pl

 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Oferta winna być złożona do dnia 18.12.2020 r. do godz. 15 00 w siedzibie:

Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 14, 42 -450 Łazy

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łazy

Zamawiający bierze pod uwagę datę wpływu oferty do Ośrodka.

 

Dyrektor Ośrodka

Pomocy Społecznej w Łazach

Bożena Strzelecka - Kłopot

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-12-23

Edycja artykułu - Katarzyna Zawadzka

2020-12-23

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Zawadzka

2020-12-07

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Zawadzka

2020-12-07

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Zawadzka

2020-12-07

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Zawadzka

2020-12-07

Dodanie artykułu - Katarzyna Zawadzka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łazach
ul. Pocztowa 14
42-450 Łazy
woj. śląskie

tel. (32) 67 29 571
  tel. (32) 67 29 176
pomoc@opslazy.pl
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.