Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Nabór na stanowisko Młodszy opiekun - zakończony

Wyświetl stronę główną » Nabór pracowników » Nabór na stanowisko Młodszy opiekun - zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

ogłasza nabór na stanowisko

MŁODSZY OPIEKUN

 

1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach

ul. Pocztowa 14

42 – 450 Łazy

2. Nazwa stanowiska: Młodszy opiekun

3. Wymiar etatu: 1 etat

4. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie zawodowe lub średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:

 • opiekun domowy,
 • opiekun środowiskowy,
 • opiekun medyczny,
 • opiekun osoby niepełnosprawnej,
 • opiekun osoby starszej

lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej,

c. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

d. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

f. nieposzlakowana opinia.

 

5. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność organizacji pracy w domu chorego,

 2. samodzielność,

 3. umiejętność skutecznej komunikacji,

 4. umiejętność planowania,

 5. doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej,

 6. posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.

 

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. w toku codziennych kontaktów z chorym opiekun dba o ich stan zdrowia i zaspokojenie podstawowych potrzeb,

 2. opiekun zobowiązany jest do wykonywania u chorego w domu następujących czynności :

pielęgnacyjnych:

 • przesłanie łóżka,

 • zmiana bielizny osobistej i pościeli,

 • mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie chorego,

 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

 • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

 • pielęgnacja zlecona przez lekarza po uprzednim instruktażu udzielonym opiekunowi w domu chorego

gospodarczych:

 • zakup artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego, art. przemysłowych,

 • zabezpieczenie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,

 • karmienie chorego o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,

 • wyprowadzanie chorego na spacery,

 • utrzymanie w czystości otoczenia chorego,

 • dokonywanie bieżących porządków w używanej przez chorego części mieszkania,

 • utrzymanie w czystości misek, termosów, naczyń stołowych i kuchennych,

 • pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży chorego,

 • palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody,

 • prowadzenie zeszytów wydatków i rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy codziennie lub w terminie wspólnie ustalonym.

c. w miarę możliwości opiekun organizuje czas wolny choremu poprzez dostarczenie książek, prasy itp.

 

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • umowa na zastępstwo
 • miejsce pracy – Gmina Łazy

 

8. W miesiącu poprzedzającym nabór, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w ośrodku, wynosiło mniej niż 6%.

9. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. oświadczenie, że kandydat nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym,

 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 10. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 11. oświadczenie o niekaralności,

 12. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na danym stanowisku,

 13. oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej. W szczególności zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: pomoc@opslazy.pl mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

 14. zgoda o treści: „Na podstawie art. 16 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach ul. Pocztowa 14, 42 -450 Łazy w celu wzięcia udziału w rekrutacji.”

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszy opiekun”, w terminie do 30.10.2020r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-11-09

Edycja artykułu - Katarzyna Sinkowska

2020-11-09

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Sinkowska

2020-09-07

Edycja artykułu - Katarzyna Sinkowska

2020-09-07

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Sinkowska

2020-08-25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Sinkowska

2020-08-25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Sinkowska

2020-08-25

Dodanie artykułu - Katarzyna Sinkowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łazach
ul. Pocztowa 14
42-450 Łazy
woj. śląskie

tel. (32) 67 29 571
  tel. (32) 67 29 176
pomoc@opslazy.pl
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.