Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazachsobota, 19 października 2019 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Nabór na stanowisko Pracownik socjalny - zakończony

Strona główna » Nabór pracowników » Nabór na stanowisko Pracownik socjalny - zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

 

1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach

ul. Pocztowa 14

42 – 450 Łazy

2. Nazwa stanowiska: Pracownik socjalny

3. Wymiar etatu: 1 etat

4. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 700), tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

  • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

  • ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

  • do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

  • o pomocy społecznej,

  • kodeks postępowania administracyjnego,

  • o ochronie zdrowia psychicznego,

  • o przeciwdziałaniu przemocy,

  • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.


5. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,

 2. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

 3. predyspozycje osobowościowe: kreatywność, odpowiedzialność, terminowość,

 4. umiejętność skutecznej komunikacji,

 5. biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

 6. umiejętność planowania,

 7. preferowane prawo jazdy kat. B,

 8. znajomość obsługi programu Pomost Std firmy Sygnity będzie dodatkowym atutem.

 

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny,

 2. dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej – skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

 4. opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych,

 5. podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych,

 6. występowanie o świadczenia pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej,

 7. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 8. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

 9. współpraca i współdziałanie na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecznych, w tym ubóstwa,

 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców.

 11. współpraca z pracownikami innych działów Ośrodka,

 

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat,

 2. miejsce pracy – Gmina Łazy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach, ul. Pocztowa 14,

 3. praca związana z obsługą komputera,

 4. praca w zespole.

 

8. W miesiącu poprzedzającym nabór, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w ośrodku, wynosiło mniej niż 6%.

 

9. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. oświadczenie, że kandydat nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym,

 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 10. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 11. oświadczenie o niekaralności,

 12. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na danym stanowisku,

 13. oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej. W szczególności zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: pomoc@opslazy.pl mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

 14. zgoda o treści: „Na podstawie art. 16 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach ul. Pocztowa 14, 42 -450 Łazy w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny.”

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik socjalny”, w terminie do 28.02.2019r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Źródło informacji: OPS Łazy. Data utworzenia: 2019-01-16.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Sinkowska. Data wprowadzenia: 2019-01-16 14:28:44.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sinkowska. Data publikacji: 2019-01-16 14:28:44.
czytano: 731 razy, id: 89
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-03-22
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Sinkowska

2019-03-22
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2019-03-18
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2019-01-16
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2019-01-16
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2019-01-16
Nowa wiadomość
Katarzyna Sinkowska

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy

tel.: (32) 67 29 571, (32) 67 29 176
e-mail: pomoc@opslazy.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - OPS w Łazach 2019