Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazachsobota, 19 października 2019 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Strona główna » Nabór pracowników » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

 

1. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach
ul. Pocztowa 14
42 – 450 Łazy

2. Nazwa stanowiska: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

3. Wymiar etatu: 1 etat

4. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe magisterskie,

 3. minimum 2 letni staż pracy w administracji publicznej,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

 7. nieposzlakowana opinia,

 8. znajomość przepisów ustawy – kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,

 2. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

 3. predyspozycje osobowościowe: sumienność, kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, terminowość,

 4. zdolność analitycznego myślenia,

 5. wysoka kultura osobista,

 6. znajomość obsługi programu do obsługi świadczeń rodzinnych firmy Sygnity,

 7. biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.


6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz sporządzanie decyzji administracyjnych,

 2. prowadzenie postępowań w zakresie funduszu alimentacyjnego,

 3. obsługa interesantów,

 4. sporządzanie list wypłat świadczeń,

 5. przygotowywanie zestawień na potrzeby księgowości,

 6. prognozowanie zapotrzebowań na środki finansowe według wykonania statystycznego,

 7. współpraca z jednostkami zewnętrznymi niezbędna do realizacji zadań,

 8. przygotowywanie analiz i zestawień na potrzeby sprawozdawczości,

 9. przygotowywanie korespondencji wychodzącej dla obsługiwanej sekcji,

 10. współpraca z pracownikami innych działów Ośrodka,

 

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat,

 2. miejsce pracy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach, ul. Pocztowa 14,

 3. praca przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,

 4. praca w zespole,

 5. praca wymagająca kontaktów bezpośrednich i telefonicznych z petentami,

 6. pierwsza umowa o pracę na czas określony z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (dotyczy osób, które wcześniej nie pracowały na stanowisku urzędniczym). Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

 

8. W miesiącu poprzedzającym nabór, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w ośrodku, wynosiło mniej niż 6%.

9. Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy (CV,

b) list motywacyjny,

List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą o następującej treści:

„Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

e) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

f) kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje,

g) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,

h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

i) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

k) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektor ds. świadczeń rodzinnych”, w terminie do 16.11.2018r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Źródło informacji: OPS Łazy. Data utworzenia: 2018-11-06.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Sinkowska. Data wprowadzenia: 2018-11-06 13:18:18.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sinkowska. Data publikacji: 2018-11-06 13:18:18.
czytano: 427 razy, id: 86
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-11-23
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-11-19
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-11-06
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-11-06
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-11-06
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-11-06
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-11-06
Nowa wiadomość
Katarzyna Sinkowska

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy

tel.: (32) 67 29 571, (32) 67 29 176
e-mail: pomoc@opslazy.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - OPS w Łazach 2019