Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazachsobota, 19 października 2019 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Nabór na wolne stanowisko Księgowy

Strona główna » Nabór pracowników » Nabór na wolne stanowisko Księgowy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

KSIĘGOWY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach

 

1. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach
ul. Pocztowa 14
42 – 450 Łazy

2. Nazwa stanowiska: Księgowy

3. Wymiar etatu: 1 etat

4. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe: ekonomia, rachunkowość i finanse lub podyplomowe studia ekonomiczne lub rachunkowość i finanse;

 2. obywatelstwo polskie;

 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

 6. nieposzlakowana opinia;

 7. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. znajomość ustawy o finansach publicznych;

 9. znajomość ustawy o rachunkowości;

 10. znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
   

5. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;

 2. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;

 3. predyspozycje osobowościowe: zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, terminowość, dokładność);

 4. znajomość obsługi programów: Płatnik, Finanse Wolters Kluwer (linia Progman), Pomost Std Sygnity będzie dodatkowym atutem;

 5. doświadczenie zawodowe w księgowości będzie dodatkowym autem.

 

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową;

 2. sporządzanie dowodów księgowych;

 3. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów;

 4. prowadzenie ewidencji księgowej Ośrodka;

 5. obsługa programu PŁATNIK, FINANSE Wolters Kluwer;

 6. sporządzanie listy płac, naliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne od należności objętych listą płac;

 7. sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS i Urzędu Skarbowego;

 8. prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych;

 9. obsługa programu bankowego;

 10. prowadzenie dokumentacji działu zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt i dokonywanie archiwizacji dokumentów działu zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat;

 2. miejsce pracy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach, ul. Pocztowa 14;

 3. praca przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie;

 4. praca w zespole.

 

8. W miesiącu poprzedzającym nabór, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w ośrodku, wynosiło mniej niż 6%.

9. Wymagane dokumenty:

a. życiorys zawodowy (CV);

b. list motywacyjny;

List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą o następującej treści:

„Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Ośrodek. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”

c. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);

d. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

e. kserokopie dokumentu poświadczających posiadane wykształcenie;

f. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje;

g. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniu o zatrudnieniu;

h. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

i. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

j. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

k. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowy”, w terminie do 23.08.2018r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Kategoria główna artykułu to: Nabór pracowników.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: OPS Łazy. Data utworzenia: 2018-08-13.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Sinkowska. Data wprowadzenia: 2018-08-13 11:45:30.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sinkowska. Data publikacji: 2018-08-13 11:45:30.
czytano: 467 razy, id: 84
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-08-28
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-08-13
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Sinkowska

2018-08-13
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-08-13
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-08-13
Nowa wiadomość
Katarzyna Sinkowska

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy

tel.: (32) 67 29 571, (32) 67 29 176
e-mail: pomoc@opslazy.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - OPS w Łazach 2019