Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazachsobota, 19 października 2019 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Nabór na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Strona główna » Nabór pracowników » Nabór na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Podtytuł: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nabór na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach ogłasza nabór na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


I Nazwa i adres :
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach, ul. Pocztowa 14, 42 – 450 Łazy

II Wymagania niezbędne:
a) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:

1. szpitalu psychiatrycznym,
2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
4. ośrodku terapeutyczno- edukacyjno-wychowawczym,
5. zakładzie rehabilitacji,
6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
lub
posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.

b) certyfikat z zakresu prowadzenia treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

c) posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2. kształtowania nawyków celowej aktywności,
3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.
4. nieposzlakowana opinia,
5. pełna zdolność do czynności prawnych.
6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność skutecznego komunikowania się,
b) umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
c) spostrzegawczość, podzielność uwagi,
d) zrównoważenie emocjonalne.
e) odporność na trudne sytuacje i stres.
 

IV Ogólny zakres wykonywanych czynności:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
2. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno- terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

V Charakter umowy: umowa o pracę


VI  Wymagane dokumenty:
a) Curriculum Vitae (CV),
b) List motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,
d) kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
e) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
f) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Opiekun do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach, ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000).”

h) jeśli w dokumentacji składanej w procesie rekrutacji pojawia się zdjęcie aplikanta, do oferry należy dołaczyć wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku - "W związku z udostępnieniem mojego zdjęcia w dokumentacji złożonej na potrzeby rekrutacji na stanowisko Opiekun do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach, ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy, wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku."


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie OPS w Łazach lub przesłać pocztą (na adres jw.) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych” w terminie do dnia 11.06.2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do OPS w Łazach).
Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kategoria główna artykułu to: Nabór pracowników.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: OPS Łazy. Data utworzenia: 2018-05-30.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Sinkowska. Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:39:02.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sinkowska. Data publikacji: 2018-05-30 13:39:02.
czytano: 441 razy, id: 83
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-05-30
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-05-30
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Sinkowska

2018-05-30
Nowa wiadomość
Katarzyna Sinkowska

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy

tel.: (32) 67 29 571, (32) 67 29 176
e-mail: pomoc@opslazy.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - OPS w Łazach 2019